Dla wszystkich niepełnosprawnych podopiecznych opracowano Indywidualne Plany Działania adekwatne do ich potrzeb rozwojowych, realizujemy wszystkie uznane formy terapii, w sposób ciągły, przez cały rok :

– zajęcia psychologiczne ( indywidualne) –   realizowane z psychologiem klinicznym, psychoterapeutą, w zakresie rozumienia i wyrażania emocji, poszerzania zasobów pamięci, treningu koncentracji i utrzymywania uwagi, usprawniania umiejętności społecznych

– zajęcia logopedyczne ( indywidualne) –  realizowane z neurologopedą w zakresie usprawniania mowy , ćwiczenia aparatu artykulacyjnego , i nabywania kompetencji komunikacyjnych również z wykorzystaniem systemów AAC

-zajęciach integracji sensorycznej ( indywidualne)-  realizowane z certyfikowanym terapeutą SI, w zakresie usprawniania zmysłów i ich układów przy użyciu specjalistycznego sprzętu

– zajęcia usprawniająco – ruchowe ( indywidualne) –  realizowane z fizjoterapeutą w zakresie usprawniania funkcji ruchowych, motoryki dużej i małej, poprawy estetyki nabytych  funkcji.

– zajęcia treningu słuchowego (indywidualne) –  realizowane z terapeutą posiadającym międzynarodowy certyfikat metody A. Tomatisa, przy użyciu specjalistycznego, dedykowanego tej metodzie sprzętu , w celu zwiększania kompetencji komunikacyjnych ( słuchowych)

– zajęcia terapii ręki ( indywidualnie)- realizowane z pedagogiem specjalnym, posiadającym kurs TR, w zakresie usprawniania funkcji grafomotorycznych i koordynacji wzrokowo- ruchowej,

   muzykoterapia ( w parach lub indywidualnie)- realizowana z instrumentalistą, pedagogiem, muzykoterapeutą , stymuluje sferę słuchu oraz ułatwia ekspresję emocji przez ruch i śpiew.

– Trening Umiejętności Społecznych ( w małych grupach) – realizowany przez certyfikowanego terapeutę z wykształceniem pedagogicznym lub psychologicznym, w celu poprawy rozumienia i adekwatnego reagowania w sytuacjach społecznych z życia codziennego.

– socjoterapia ( w dużych grupach) – realizowana przez doświadczonego terapeutę wspólnie z rodzeństwem w celu lepszego rozumienia i wyrażania doświadczanych trudności.

– arteterapia ( w dużych grupach)- realizowana przez wolontariuszy  wspólnie z rodzicami i rodzeństwem , kilka razy w roku w celu przygotowania gadżetów, pamiątek, prezentów, ozdób świątecznych.