Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny ( OR-T) jest placówką wsparcia dziennego w formie specjalistycznej, działa od stycznia 2000 roku. Na podstawie Ustawy o systemie pieczy zastępczej i wspieraniu rodziny. Adres placówki: ul. Kopernika 10,  Blizne Jasinskiego, gm. Stare Babice.

Terapia dokonuje się poprzez zastosowanie kompleksowego i jednolitego systemu skoordynowanych działań terapeutycznych, skierowanych na wszystkie sfery rozwoju dziecka, umożliwiając zdobycie nowych oraz podtrzymanie osiągniętych  umiejętności ,sprawności i kompetencji.  Wszystkie zajęcia są zakończone cząstkową ewaluacją określającą sfery poprawy i braku pogorszenia funkcjonowania każdego dziecka biorącego w nich udział. Ważnym podmiotem naszego działania są rodzice/ opiekunowie. Są dla nas autorytetem w sprawach dotyczących potrzeb oraz obszarów trudności i zdolności ich dzieci. Wspólnie ustalamy szczegółowe cele terapii, po każdych zajęciach dbamy o informacje zwrotną, na bazie której razem wytyczamy kierunki działań wobec naszych podopiecznych.

Grupa docelowa- osoby niepełnosprawne w wieku 2-25 lat, z upośledzeniem umysłowym, spektrum autyzmu, mózgowym porażeniem dziecięcym, epilepsją, wadami genetycznymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ich rodzeństwo i rodzice , zamieszkali na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz gmin sąsiadujących .

Realizowane projekty – od początku swojego istnienia realizujemy projekty w oparciu o konkursy administracji państwowej  w tym ; gminne, powiatowe, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Narodowego Instytutu Wolności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz darowizny osób prywatnych.

Obecnie :” Samodzielni i Radośni” we współpracy z PFRON na lata 2022-2025, ” Rozwój to Radość” we współpracy z giminą  Stare Babice i Powiatem Warszawskim Zachodnim 2022- 2023, 2023-2025

Tworzymy Indywidualne Plany Działania oraz prowadzimy stałą ewaluację postępów uczestników zajęć, według szczegółowych wskaźników rozwoju