Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

realizuje zadania w ramach

Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

 

Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej


 

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita zadania: 490 000,00 zł

 

Źródło dofinansowania: Narodowy Instytut Wolności  Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

 

Okres realizacji: od 01.01.2019 do 31.12.2021.
Celem głównym zadania jest poprawa infrastruktury, wyposażenie placówek i rozwój personelu realizujących misję Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.
W ramach działania planowane są zakupy wyposażenia terapeutycznego i rehabilitacyjnego, prace remontowe, oraz szkolenia.
Wszystkie te działania przyczynią się do poprawy infrastruktury placówek prowadzących terapię około 450 osób z niepełnosprawnością.
Zaplanowane zakupy zapewnią możliwość podniesienia jakości realizowanych usług i przyczynią się do podniesienia potencjału stowarzyszenia.
Szkolenia natomiast do podniesienia kompetencji zawodowych pracowników KSNAW.

 

Działania realizowane będą w poszczególnych placówkach:
1. Warsztat Terapii Zajęciowej  ul. Deotymy Warszawa
2. Warsztat Terapii Zajęciowej Góra Kalwaria
3. Warsztat Terapii Zajęciowej  ul. Karolkowa Warszawa
4. Warsztat Terapii Zajęciowej Milanówek
5. Warsztat Terapii Zajęciowej Piaseczno
6. Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny w Bliznem
7. Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Milanówku
8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkowie Leśnej
9. Dom Pomocy Społecznej w Brwinów

 

Osiągnięcie celu będzie mierzone podniesieniem potencjału stowarzyszenie i efektywności działań statutowych mających na celu szeroko pojętą integrację społeczną osób z niepełnosprawnościami.
Dzięki wsparciu PROO poprawi się infrastruktura, wyposażenie i kompetencje pracowników placówek KSNAW. Przyczyni się to do poprawy jakości życia ok 450 osób z niepełnosprawnościami.
Celem szczegółowym zadania zgodnym z PROO 2018-2030 jest wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnym Archidiecezji Warszawskiej.

Zadania obejmują

 

1. realizację w postaci zakupów i dostawy wyposażenia, wykonania prac remontowych. W ramach działania zaplanowano zakup:

 • 3 laptopy

 • 2 drukarki

 • krzeseł do pracowni terapeutycznych

 • podnośnika schodowego

 • mebli do szatni

 • tabletów z programami typu Mówik

 • mebli gotowych i wykonanych na wymiar

 • mebli kuchennych

 • testów psychologicznych do diagnozy i terapii

 • sprzęt terapeutyczny do diagnozy i terapii

 • sprzętu kuchennego w tym: zmywarek, kuchni, lodówek

 • szaf chłodniczych

 • krajalnicy

 • pralnic przemysłowych

 • suszarki bębnowej

 • podnośnika typu maxi twin

 • remont łazienki

 • remontu i przystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • modernizacja instalacji wentylacji grawitacyjne

2. Realizację w postaci  z szkoleń.
W ramach działania zaplanowano:

 • szkolenia ze stosowania przymusu bezpośredniego

 • szkolenia z komunikacji alternatywnej

 • szkolenia w formie superwizji

 • szkolenia dla kadry

 • szkolenia z metody Tomatisa

 • szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej

 • szkolenia z metody Kids Skills

 • szkolenia z metody Trening Umiejętności Społ.

 • zatrudnienie inspektora ochrony danych os.

 • zatrudnienie specjalisty do PR

Mierzalnym efektem osiągnięcia stopnia założeń projektu będzie:
REZULTAY MIĘKKIE:

 • podniesienie kompetencji pracowników zaangażowanych w terapię i rehabilitację osób z  nie-pełnosprawnościami – przeprowadzenie 10 szkoleń,

 • poprawa jakości wyposażenia ośmiu placówek w których prowadzona jest terapia i rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami,

 • poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami korzystających z działalności KSNAW

 • podniesienie potencjału stowarzyszenia dzięki zatrudnieniu dodatkowych specjalistów, którzy wesprą działania związane z administracją i budowaniem wizerunku stowarzyszenia.

REZULTATY TWARDE:

 • przeprowadzenie prac remontowych/adaptacyjnych w 4 placówkach prowadzonych prze KSNAW

 • realizacja 10 szkoleń dla ok 120 pracowników stowarzyszenia

 • poprawa wyposażenia w 7 placówkach prowadzonych przez KSNAW dzięki wsparciu

 • poprawa dostępności 3 placówek prowadzonych przez KSNAW

          
 

 

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 „Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej”

Zapytanie ofertowe

dotyczy jednostki:

Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Karolkowa 71  01 – 197, Warszawa

tel. 22 862 41 06

termin składania ofert: 10 grudnia 2019

miejsce i sposób składania ofert:

w formie papierowej na adres:

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

ul. Deotymy 41  01-441 Warszawa

lub:

drogą elektroniczną na adres mail:

wtzkarolkowa@ksnaw.pl

osoba udzielająca informacji w sprawie zapytania:

Katarzyna Wdowiak tel. 22 862 41 06

termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy/zamówienia

opis przedmiotu zamówienia:

Zakup laptopów z oprogramowaniem, oraz drukarek do pracowni terapeutycznych.

Ilość zamawianego sprzętu:

3 szt.- laptopów o minimalnej przekątnej ekranu 15,6 cala, z minimalną gwarancją producenta 12 miesięcy, o rozdzielczości minimum 1280 x 720 pikseli, z systemem operacyjnym Windows 7 (lub równoważnym) w języku polskim,

2 szt.- drukarek monochromatycznych formatu A4

Parametry techniczne laptopów:

– Przekątna ekranu: 15.6″ – 17.1″

– Rozdzielczość 1280 x 720 – 1920 x 1080 (px)

– Procesor: Intel Core i5, – i7

Taktowanie bazowe procesora: 2.6 GHz – 3,6GHz

Wielkość pamięci RAM: 8 GB – 16 GB

– Pojemność dysku: 512 GB – 1 TB

– Typ dysku twardego: SSD

– Rodzaj karty graficznej: Grafika zintegrowana

– Bateria: litowo-jonowa, pojemność 3000 mAh – 4250 mAh

– System operacyjny: Windows 7 Home lub równoważny/nowszy

– Komunikacja: Wi-Fi, LAN 10/100/1000 Mbps,

– Multimedia: kamera, głośniki, mikrofon

 Parametry techniczne drukarek:

 – Technologia druku: laserowa (mono)

– Maksymalny format papieru: A4

– Złącza: USB

– Prędkość druku w czerni: 18 – 32 str./min

– Rozdzielczość druku w czerni (dpi): 600 x 600 – 1200 x 1200

– Załączone materiały eksploatacyjne: toner (startowy)

 Wymagania dotyczące całego zestawu

Komputery wraz z oprogramowaniem powinny zostać dostarczone do użytkownika gotowe do pracy.

Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od oferenta:

– oświadczenie o braku powiązań oferenta
– oświadczenie o sytuacji finansowo- ekonomicznej oferenta

 Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji w części zamówienia A:

80 pkt.– cena

20 pkt.-  gwarancja minimalna na 12 miesięcy

Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji w części zamówienia B:

80 pkt.– cena

20 pkt.-  gwarancja minimalna na 12 miesięcy

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń (złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zapytania).

Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawcy zobowiązują się nie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

Oferta powinna zawierać łączne koszty związane z realizacją zamówienia, wraz z kosztem dostawy do zamawiającego.

Ceny należy podać w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.